6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU İLE İLGİLİ BİLGİLENDİRME
TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası İzmir Şubesi'ne ait internet sitesinde yayınlanan iş ilanlarına başvuru için ilettiğiniz şahsınıza ait özlük ve kişisel bilgileriniz bulunmaktadır. Kanun kapsamındaki diğer genel ve özel nitelikteki kişisel verilerinizin, sendikalılık bilgisinin, sağlık verilerinizin, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verilerinizin Şubemiz tarafından bilgisayar sistemine işlenmesi ancak açık şekilde onay vermeniz ve ilgili bilgiyi iradeniz ile tarafımızla paylaşmanız ile mümkün olacaktır. TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası İzmir Şubesi, kişisel verileriniz ile ilgili mevzuata uygun davranmaktadır. Bu muvafakatnameyi imzalayarak, söz konusu rızayı vermiş olduğunuzu, bu bilgilerin zaman aşımı boyunca saklanacağını, bu süre geçtikten sonra hakkınızda devam eden bir dava olmaması halinde bilgilerin silineceğini, yok edileceğini veya anonim hale getirileceğini kabul, beyan ve taahhüt etmektesiniz. TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası İzmir Şubesi, tarafınıza ait kişisel verileri, kişisel (özlük) dosyalarınızda ve TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası İzmir Şubesi’ne ait/kullandığı bilgisayar programında muhafaza edecek, operasyonel faaliyetlerinin yerine getirilmesi için yazılım hizmetleri ve diğer dış kaynak hizmet sağlayıcıları, barındırma hizmet sağlayıcıları (hosting servisleri), kargo şirketleri, ücret ve insan kaynakları araştırmaları yapan danışmanlık şirketleri, eğitim şirketleri, bankalar, hukuk büroları, araştırma şirketleri, çağrı merkezleri, şikayet yönetimi, bankacılık hizmetleri, mali ve çalışma konuları ile ilgili kurumlar, vergi danışmanları, denetçileri ve diğer harici profesyonel danışmanlar, sağlık hizmetleri görevlileri ve özel sağlık şirketleri gibi TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası İzmir Şubesi’ne hizmet ya da ürün sağlayan diğer kişiler ve güvenliğin sağlanmasına ilişkin yazılım şirketleri, danışmanlık şirketleri dahil olmak üzere üçüncü kişiler ile paylaşabilecektir. Elektronik ortamda tutulmakta olan verileriniz, Şubemizce veya hizmet aldığımız başka bir tüzel kişilik bünyesinde de tutulabilir, aile üyeleriniz ya da bakmakla yükümlü olduğunuz kişiler hakkında veriler (örneğin sağlık ve sizin çalışmanız nedeniyle onların elde edebileceği diğer menfaatlere ilişkin) sağlamanız halinde, söz konusu kişilerin (hukuken rıza vermeye yetkin oldukları hallerde), Şubemizin bu formda belirtildiği şekilde verileri işlemesi (aktarım da dâhil) ile ilgili açık rızalarını almak sizin sorumluluğunuzdadır. Aşağıdaki muvafakatnameyi imzalayarak, söz konusu rızayı hâlihazırda almış olduğunuzu veya alacağınızı kabul, beyan ve taahhüt etmektesiniz. Kanunun 11. maddesi çerçevesinde ilgili kişi her zaman veri sorumlusuna başvurarak kendiniz ile ilgili; kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme, kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, kişisel verilerinin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme, kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme, kişisel verilerin düzeltilmesi, silinmesi veya yok edilmesine ilişkin işlemlerin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, işlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme, haklarına sahipsiniz. İşbu bilgilendirme ve muvafakatname kapsamında verdiğiniz iznin, bilgilendirme ve muvafakatname kapsamına giren işlemlerle ilgili daha önce TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası İzmir Şubesi tarafından işlenmiş bilgilerinizi de kapsamakta olduğunu kabul, beyan ve taahhüt etmektesiniz.

MUVAFAKATNAME;
Aşağıdaki bölümü imzalayarak yukarıdaki bilgileri okuduğumu ve anladığımı, Kanun kapsamında sahip olduğum haklarıma ilişkin olarak bilgilendirildiğimi, herhangi bir etki altında kalmaksızın açık ve tam olarak aşağıdaki maddelere rıza gösterdiğimi kabul, beyan ve taahhüt ederim: Kişisel verilerimin (Örneğin ve belirtilenlerle sınırlı olmamak üzere; özlük dosyasında muhafaza edilen kimlik fotokopisi, adli sicil kaydı, ikametgah, fotoğraf, özgeçmiş bilgileri, diploma, askerlik durumunu gösterir belge, sağlık raporları, işe giriş bildirgesi, işten ayrılış bildirgesi, aylık prim ve hizmet belgesi, ücret bordroları, aile durumu bildirimi, engelliliği gösterir rapor, vergi indirim yazısı, eğitim belge ve bilgileri, işyerindeki çalışmalarımla ilgili bilgiler, disiplin kararları, uygulanmakta olan Personel Yönetmeliği uyarınca gerekli bilgiler, ailem ve/veya bakmakla yükümlü olduğum kişilere ilişkin veriler, sendikalılık bilgileri, sağlık verileri, iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili gerekli veriler, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili veriler, iş sözleşmesi ve iş ilişkisinden kaynaklanan diğer bilgi ve belgeler), 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve tali mevzuat kapsamında tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla ve işveren olmaktan kaynaklanan yükümlülüklerin yerine getirilmesi ve benzeri amaçlar dahilinde, TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası İzmir Şubesi tarafından işlenebileceğini, operasyonel faaliyetlerinin yerine getirilmesi için yazılım hizmetleri ve diğer dış kaynak hizmet sağlayıcıları, barındırma hizmet sağlayıcıları (hosting servisleri), kargo şirketleri, ücret ve insan kaynakları araştırmaları yapan danışmanlık şirketleri, eğitim şirketleri, Bankalar, hukuk büroları, araştırma şirketleri, çağrı merkezleri, şikayet yönetimi, bankacılık hizmetleri, mali ve çalışma konuları ile ilgili kurumlar, vergi danışmanları, denetçileri ve diğer harici profesyonel danışmanlar, sağlık hizmetleri görevlileri ve özel sağlık şirketleri gibi TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası İzmir Şubesi’ne hizmet ya da ürün sağlayan diğer kişiler ve güvenliğin sağlanmasına ilişkin yazılım şirketleri, danışmanlık şirketleri dahil olmak üzere üçüncü kişiler ile paylaşabileceğini, kişisel dosyalarıma ve TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası İzmir Şubesi ait/kullandığı bilgisayar programında işlenebileceğini, (Örneğin verinin kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, iş ilişkisinin konu olabileceği hususlarla ilgili olarak gerek yurt içinde gerekse de yurt dışında TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası İzmir Şubesi’nin bağlı olduğu ortaklıklara, grup şirketlere, kamu kurum ve kuruluşlarına ve iş ilişkisinin konu olabileceği her türlü faaliyet ve çalışma kapsamında diğer üçüncü kişilere aktarılması, devralınması, devredilmesi, elde edilebilir hale getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinden gerçekleştirilebilecek işlemler), gerekli olan süre kadar muhafaza edilebileceğini, TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası İzmir Şubesi’nin iş sağlığı ve güvenliği ile işyerinin ve işin kontrol, denetim ve güvenliğini sağlamak amacıyla sesli ve görüntülü kayıt sistemleri kurabileceğini ve bu sistemlerin ses ve görüntümü kaydedebileceğini, iş görme edimim nedeniyle tarafıma tahsis edilen veya özel kullanımıma da sunulan her türlü araç ve gerecin TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası İzmir Şubesi tarafından çalışma saatleri ile sınırlı olmaksızın denetim, kontrol ve takibe tabi tutulabileceğini, işyerinde internet kullanımını kontrol ve denetim altında tutup kaydedebileceğini, TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası İzmir Şubesi’nin mevzuat kapsamında çalışanların işe giriş ve işten çıkış kayıtlarını tutmak zorunda olması nedeniyle ileride kurulacak teknolojik sistemler için parmak izi alınabileceğini, retina taraması veya yüz taraması yapılabileceğini, Burada yer alan irademin açık rızaya, belirli konulara, bilgilendirmeye ve özgür irademe dayalı olduğunu, iş ilişkisi nedeniyle TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası İzmir Şubesi’ne ilettiğim diğer kişisel verilerin iş sözleşmesinin kurulması ve ifasıyla ilgili ve verilerin işlenmesinin çalışma mevzuatı kapsamında gerekli ve kimi durumlarda zorunlu olduğunu, TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası İzmir Şubesi’nin işbu beyana konu kişisel verilere ilişkin mevzuat tarafından gözetilen meşru menfaatleri olduğunu, ancak işbu muvafakatnamenin/beyanımın ırkım, etkin kökenim, siyasi düşüncem, felsefi inancım, dinim, mezhebim veya diğer inançlarım, kılık ve kıyafetim, dernek, vakıf üyeliğim, cinsel hayatım gibi özel nitelikli kişisel verilerimi kapsamadığını, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerin silinebileceğini, yok edilebileceğini veya anonim hale getirilebileceğini, veri sorumlusu ve temsilcisi, kişisel verilerin hangi amaçlarla işleneceği, işlenen kişisel verilerin kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği ve özellikle haklarım konularında aydınlatıldığımı, İş ilişkisi nedeniyle ifa ettiğim işlerin kişisel veri işlemesini gerekli ve/veya zorunlu kılması halinde öğrendiğim veya iş görme edimim sırasında vakıf olduğum ve şahsım dışındaki diğer kişilere (örneğin ve belirtilenlerle sınırlı olmamak kaydıyla TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası İzmir Şubesi’ne, TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası İzmir Şubesi çalışanlarına, TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası İzmir Şubesi müşterilerine, misafirlerine veya her ne ad altında olursa olsun ilişki içerisinde bulunduğu üçüncü kişilere) ait olan kişisel verileri TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası İzmir Şubesi’nin yazılı onayı olmaksızın başkasına açıklamayacağımı ve işleme amacı dışında kullanmayacağımı, yazılı, sesli veya görüntülü olarak veya elektronik ortamda kullanmayacağımı, saklamayacağımı, ifşa etmeyeceğimi, ücret bilgisi dahil iş hayatına ilişkin tüm bilgi ve sırları üçüncü şahıslar ve diğer çalışanlar ile hiçbir sebepten dolayı paylaşmayacağımı, yazılı ve görsel basında veya sosyal iletişim mecralarında bu kapsamda herhangi bir paylaşımda bulunmayacağımı, bu yükümlülüğün iş ilişkisinin sona ermesinden sonra da devam edeceğini, gayri kabili rücu bir şekilde kabul, beyan ve taahhüt ederim.